Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov pre našich zákazníkov/čky platné od 25.05.2018 

 
Pri spracovávaní osobných údajov našich zákazníkov/čiek si uvedomujeme dôležitosť správneho zaobchádzania s osobnými údajmi a nakladania s dôvernými informáciami ako prevádzkovateľ e-shopu. Preto uvádzame potrebné a dôležité informácie k "Ochrane osobných údajov".
 
1. Prevádzkovateľ
 
Silnejší slabším o.z. , sídlo: Zlatovská 10, 911 05 Trenčín IČO: 42 276 829 v zastúpení zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, ktorou je Emília Šprtolvá. V prípade otázok súvisiacich s použitím osobných údajov alebo záujmu uplatnenia si práv kontaktujte osobu e-mailom: silnejsislabsimeshop@gmail.com alebo písomne na uvedenej adrese. 
 
Prevádzkovateľ pri spracovávaní osobných údajov postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a v súlade s legislatívou EÚ. Zároveň svojim zákazníčkam/zákazníkom oznamujeme, že dbáme na ich súkromie a na ochranu ich poskytnutých osobných údajov, ktoré ako prevádzkovateľ spracovávame. 
 
2. Spracovanie osobných údajov
 
Pri nákupe tovaru v e-shope získavame údaje súvisiace s vybavením objednávky, bez ktorých tovar nevieme zaslať a tak objednávku vybaviť. Jedná sa o tieto informácie uvedené v objednávke: meno a priezvisko, adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo a produkty ako predmet objednávky. Preto nie je nutné udeliť v tomto prípade prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov, keďže sú nevyhnutné na splnenie zmluvy. Ide teda o spracovanie osobných údajov, ktoré nevyžaduje súhlas. Ak by vyššie uvedené údaje neboli poskytnuté, nie je možné objednávku vybaviť. Pre vybavenie objednávky nepožadujeme a ani zákazník/čka nezadáva žiadne informácie súvisiace s platbou za tovar ako je číslo účtu resp. IBAN. Platby cez internet formou elektronického bankovníctva sú realizované priamo na stránkach banky. Dodanie produktov je v súlade s našimi Obchodnými podmienkami a údaje získavame pri vytváraní objednávky zákazníka/čky. Tieto používame na jej vybavenie. Tieto údaje následne potrebujeme a používame v našom účtovnom a fakturačnom systéme. 
 
3. Zverejňovanie resp. poskytovanie osobných údajov tretím stranám
 
Osobné údaje môžu byť spracované aj tretími osobami a to len za predpokladu, že je to nevyhnutné pre plnenie nášho záväzku voči Vám - konrétne vybaveniu vytvorenej objednávky. Jedná sa o partnerov, ktorí zaručujú efektívny a právny štandard ochrany osobných údajov Vás zákazníkov/zákazníčky. Týka sa to najmä distribúcie zásielok prostredníctvom Slovenskej pošty alebo bánk pri úhrade objednávky bezhotovostnou formou. Zároveň to môže byť pri kontrole Finančnej správy SR. 
 
E-mailovú adresu za účelom zasielania informácií nevyužívame, taktiež nie je predmetom marketingu ani newsletter zasielaný na e-mail, preto k tejto skutočnosti ani nežiadame o udelenie súhlasu. 
 
4. Disponovanie s osobnými údajmi
 
Prevádzkovateľ spracováva údaje Vás zákazníkov/zákazníčiek s využitím elektronických systémov pri vytvorení objednávky priamo cez e-shop www.silnejsislabsim.sk, preto zabezpečil všetky potrebné opatrenia technického, kontrolného, bezpečnostného charakteru. Zároveň zabezpečil personálne opatrenia pre čo najvyššiu úroveň ochrany osobných údajov svojich zákazníkov/zákazníčiek. 
 
5. Práva dotknutých osôb
 
Dotknutá osoba (zákazník/zákazníčka) má právo v súlade s právnymi predpismi:
- od prevádzkovateľa požadovať prístup k osobným údajom,
- na opravu, zmenu, obmedzenie spracúvania alebo vymazanie osobných údajov,
- podať námietku proti spracovaniu osobných údajov,
- na prenos osobných údajov,
- podať sťažnosť, návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je dozorným úradom,
- odvolať kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
- podať akékoľvek otázky súvisiace s ochranou poskytnutých osobných údajov formou uvedenou v bode 1.
 
6. Povinnosť prevádzkovateľa
 
V príprade akéhokoľvek porušenia ochrany osobných údajov je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť takéto porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe, ak toto porušenie môže viesť k riziku zneužitia práv dotknutej osoby. 
 
 

 

Späť do obchodu