Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

   VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len VOP) definujú práva a povinnosti zmluvných strán medzi predávajúcim a kupujúcim. Predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.silnejsislabsim.sk, ktorého prevádzkovateľom je Silnejší slabším o.z. , sídlo: Zlatovská 10, 911 05 Trenčín IČO: 42 276 829, e-mail: silnejsislabsimeshop@gmail.com, mobil: +421 903 140 799.

   Obchodné podmienky sú predmetom uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Uzatvorenie zmluvných vzťahov prebieha v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa pri fyzickej osobe riadia platnými zákonmi: Občiansky zákonník č. 40/1964 Z. z. v platnom znení, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 108/2000  o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. V prípade právnickej osoby sa vzťahy riadia obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

1. Vymedzenie pojmov

 • predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu watch4you.sk.,
 • kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim,
 • tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu watch4you.sk,
 • objednávka - kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.

2. Objednávanie tovaru

 • Kupujúci si objednáva tovar priamo v internetovom obchode a vybrané produkty priamo vkladá do KOŠÍKA. Týmto procesom vzniká objednávka, ktorú je však možné vytvoriť aj písomnou formou prostredníctvom e-mailu.  
 • Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.watch4you.sk sú záväzné. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky, teda kúpnej zmluvy.
 • Objednávka sa stáva záväznou jej potvrdením zo strany predávajúceho a predstavuje záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar v zmysle obchodných podmienok a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Musí spĺňať potrebné náležitosti: a/ meno a priezvisko kupujúceho, b/ sídlo a adresa kupujúceho pre doručenie tovaru, c/ presnú špecifikáciu druhu a množstva objednaného tovaru, d/ spôsob odberu objednaného tovaru, e/ spôsob platby za objednaný tovar, f/ kontaktné údaje ako sú e-mail a telefón pre poskytovanie informácii o pohybe objednávky.

3. Odstúpenie od zmluvy

 • V zmysle ustanovenia § 12, ods. 1, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.
 • Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. V uvedenej lehote je potrebné ho doručiť predávajúcemu poštou alebo e-mailom. Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a najmä spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za tovar - číslo účtu alebo poštovú adresu.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobených prepravou tovaru (pozor, nie na dobierku!).
 • Predajca, najneskôr do 15 dní po obdržaní vráteného tovaru, vráti kupujúcemu peniaze poštovou poukážkou alebo prevodom na účet podľa jeho priania.

4. Záruka a reklamácia

 • Na každý tovar je poskytnutá záruka 2 roky (24 mesiacov). Záručná lehota začína plynúť dňom dodaniu tovaru.
 • Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktové vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním. Reklamáciu nie je možné uplatňovať v prípadoch opotrebenia spôsobené denným používaním - napríklad poškrábaním skla alebo odrenia ciferníku, mechanické poškodenie alebo z nedbalosti zo strany spotrebiteľa. 
 • Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
 1. Pošlite e-mail na adresu e-shopu: silnejsislabsimeshop@gmail.com s uvedením Vášho mena a kontaktu, na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady.
 2. Obratom, najneskôr však do 3 dní, Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.
 3. Po výzve, kde budete presne usmernený o postupe, pošlite tovar na určenú adresu s popisom závady a kópiou faktúry, nie však dobierkou.
 • V prípade uznania reklamácie bude výrobok opravený alebo vymenený za nový kus. Poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia. Vymenený tovar dodáme už bez ďalších poplatkov za poštovné a balné.
 • Uvedením Vašich kontaktných údajov, ako sú telefónne číslo a e-mail, Vás budeme rýchlejšie informovať o postupe reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie je maximálne do 30 dní.

5. Cena

 • Ceny jednotlivých produktov v našom e-shope sú uvádzané v eurách. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári v koši priamo pri jeho realizácii a ostatných poplatkov akými sú poštovné a balné za dodanie tovaru. 
 • Výslednou cenou je kupujúci oboznámený a pre jej potvrdenie tzv. odklikne - odsúhlasí jej konečnú výšku zvýraznenú v internetovej objednávke.

6. Platobné podmienky

 • Kupujúci má možnosť platby za objednaný tovar dvoma spôsobmi:
 1. platba v hotovosti pri osobnom odbere
 2. bezhotovostná platba prostredníctvom vkladu na náš účet tzv. prevodom na účet, príp. využitím internet bankingu, kedy je tovar vyexpedovaný až po pripísaní ceny na náš účet.

7. Dodacie podmienky a lehoty

 • Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od Slovenskej pošty, nakoľko je našim momentálne jediným dopravcom tovaru vzhľadom na sumu poskytovaných služieb a najbezpečnejšiu formu využívanú v e-shopoch. 
 • Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať. Ak tovar odmietne prevziať z dôvodu vyditeľného poškodania obalu, pracovník pošty je povinný so zákazníkom vykonať tzv. Škodový zápis. Zákazník nie je povinný znášať poškodenie tovaru pri doručení.
 • Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní dodaného tovaru na mieste. Má právo tovar prevziať nepoškodený, doporučujeme radšej zásielku nepreberať a okamžite kontaktovať dodávateľa.
 • Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
 • Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru.
 • Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo na pošte).
 • Objednaný tovar obvykle zasielame na druhý deň odo dňa potvrdenia Vašej objedávky ak je na sklade, doručenie je do 3-5 pracovných dní odo dňa podania na Slovenskú poštu. Zákonom stanovenú lehotu 15 kalendárnych dní pre dodanie sa snažíme neprekročiť.
 • V súlade s ustanovením § 13, ods. 1, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty (najneskôr do 15 kalendárnych dní) v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžadujú. V takomto prípade však kupujúci bude o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný.
 • Pre dodanie objednaného tovaru využívame bezpečný a najdôveryhodnejší spôsob a to prostredníctvom zásielky Slovenskej pošty, pričom je tovar poistený a zasielaný ako cenný list zvyčajne 2. triedou, v prípade rýchlejšieho doručenia zásielku posielame 1. triedou. Za tovar spotrebiteľ zaplatí priamo až pri preberaní zásielky na pošte.
 • V prípade, ak nám zákazník dôveruje a rozhodne sa za tovar zaplatiť vopred prostredníctvom bezhotovostného styku, sú náklady za dodanie o niečo nižšie. Konkrétne ceny a vysvetlenia sú uvedené na našej stránke - Spôsoby dodania a Spôsoby platby v ľavej strane okna webovej stránky.
 • Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru priamo s tovarom.
 • Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru prostredníctvom e-mailovej pošty minimálne jeden pracovný deň pred jeho doručením. Je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doruženia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Toto sa týka zasielkom zasielaných prostredníctvom zásielkovej služby.
 • Vzhľadom k možnej zaneprázdnenosti zákazníkov, zasielame zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty, lebo v prípade nezastihnutia klienta sú tieto bezpečne uložené na pošte. Tieto si zákazník môže vyzdvihnúť v stanovenom termíne označenom na tzv. žltom lístu - adresát nezastihnutý.

8. Spracovanie a ochrana osobných údajov

 • Predávajúci zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru určeným postupom zákazaníka. Dodávateľ zodpová za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobá (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru kuriérovi pošty).
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu watch4you.sk zaväzuje, že poskytnuté osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije ich ani na komerčnú ponuku súvisiacou s propagáciou internetového obchodu watch4you.sk a ani nevyužíva k propagácii newsletter.
 • Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno a priezvisko, fakturačná adresa a adresa dodania, e-mailová kontaktná adresa a kontaktné telefónne číslo. Zákazník odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu. Tieto budú uložené v archíve spoločnosti a to aj z dôvodu prípadnej reklamácie.

 

 

 

Spôsoby platby a dopravy

Spôsoby platby

     Zákazník má právo na vlastné rozhodnutie o spôsobe platby za objednaný tovar. Záväzný spôsob potvrdzuje priamo v objednávke e-shopu po vyplnení osobných údajov. Taktiež si určuje spôsob doručenia. Spôsob platby a následného doručenia je vlastne o určitej dôvere medzi kupujúcim a predávajúcim. Momentálne majú naši zákazníci tieto možnosti platieb:

 • Bankový prevod - bezhotovostná platba vopred na účet predávajúceho. Po úhrade je tovar vyexpedovaný kupujúcemu. O niečo lacnejší spôsob pre následné doručenie tovaru, zároveň rýchlejší, ale rozhodnutie je na zákazníkovi.
 • Internet banking - bezhotovosná platba vopred na účet predávajúceho a po prevedení na účet nasleduje expedícia tovaru kupujúcemu. Podobný spôsob ako bankový prevod - rýchlejší presun úhrady za objednaný tovar na účet predávajúceho, následné doručenie tovaru Slovenskou poštou vychádza lacnejšie ako na dobierku, ale opäť - rozhodnutie je na zákazníkovi.

Spôsoby dopravy

     Vyexpedovanú zásielku zasielame zákazníkom prostredníctvom Slovenskej pošty. Cena doručenia zásielky je hradená zákazníkom a je vopred vyrátaná pred odoslaním objednávky. Balné k zásielkam neúčtujeme.

 • Slovenská pošta - platba vopred

Znamená doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty do 1-3 dní k rukám zákazníka. Úhrada tovaru je zrealizovaná vopred prevodom v banke alebo internet bankingom. Po pripísaní sumy za tovar na účet predávajúceho je tento vyexpedovaný zákazníkovi. Suma za tento spôsob vypočítaná Slovenskou poštou podľa sadzobníka činí: 2,10 Eur.

 • Osobný odber - platba vopred alebo pri prevzatí tovaru

Osobný odber je možný až po dohode so zákazníkom priamo v Trenčíne alebo blízkom okolí. Suma za doručenie resp. prevzatie = zdarma. Je možná úhrada priamo pri preberaní prostredníctvom pokladne. Keďže využívame aj ambulantý predaj, odporúčame sledovať informácie, kde a na ktorých predajných miestach nás môžete zastihnúť osobne.

 

Späť do obchodu