Život mladých ľudí pred a po Nežnej revolúcii

Projekt „Život mladých ľudí pred a po Nežnej revolúcii” bol určený pre 40 mladých ľudí vo veku od 13 do 25 rokov. Z Českej republiky sa zúčastnilo 20 účastníci a 3 vedúci. Zo Slovenskej republiky sa tiež zúčastnilo 20 účastníkov, 3 vedúci. Účastníci výmeny boli z rôznych rodín, detských domovov a foriem náhradnej starostlivosti, ale i z bežných rodín. Miestom realizácie bol Trenčín, konkrétne v Centre pre deti a rodinu Zlatovce, odkiaľ sme sa presúvali na aktivity a realizácie častí programu. Počas mládežníckej výmeny sme snažili sprostredkovať veľa informácii o historických obdobiach od 1945 po súčasnosť, ale aj o živote mladých ľudí pred a po Nežnej revolúcii. Výmenou sme sa snažili účastníkov posunúť a nasmerovať v otázkach týkajúcich sa života mladých ľudí pred Nežnou revolúciou a po Nežnej revolúcii. Počas realizácie projektu sa  neformálne vzdelávali a zisťovali informácie o rôznych historických udalostiach, ale aj zmenách, ktoré nastali zmenou režimu v oboch krajinách
(socializmus, komunizmus, demokracia,…), ale aj zmeny, ktoré nastali po vstupe do Európskej únie. Cieľová skupina bola z rôznych rodín a rodinného prostredia, ale mali spoločný záujem v zisťovaní nových možností vzdelávania. Metódy, ktoré sme pri projekte využívali pri neformálnom vzdelávaní sú workshopy, rolové hry, energizéry, brainstorming, WorldCafe, Teambuildingové activity, outdoorové activity, živé knihy, kvízy, okrúhle stoly, skupinový koučing,… . Tieto metódy slúžili k tomu, aby si účastníci zistili a rozšírili informácie o histórii, historických udalostiach, politických režimoch, možnostiach voľného času a vzdelania, kultúry, ale aj iných zaujímavých tém o živote mladých ľudí pred a po Nežnej revolúcii. Pomocou týchto metód sme u účastníkov zvyšovali a rozvíjali kompetencie ako: “poznanie života mladých ľudí pred a po Nežnej revolúcii, pracovná kompetencia, digitálna kompetencia, kultúrne povedomie a vyjadrovanie, naučiť sa učiť, komunikácia v materinskom a cudzom jazyku, spoločenské a občianske kompetencie, iniciatívnosť a podnikavosť, osobné a sociálne kompetencie. Špecifikom skupiny bolo to, že mali veľmi silne vyvinuté emocionálne vnímanie okolia a komunity, nakoľko sú aktívni vo svojom prostredí, v ktorom žijú ale aj v ich blízkosti sa nachádzajú ľudia a príbuzní, ktorí si prešli danými obdobiami života pred a po Nežnej revolúcii. Cieľové skupiny sa zúčastňujú rôznych aktivít vo svojich komunitách, kde navzájom spolupracujú pri rôznych workshopoch a popritom aktívne trávia svoj voľný čas.

Projekt Život mladých ľudí pred a po Nežnej revolúcii sa realizovali od 07.10.2022 - 18.10.2022, na ktorom aktívne spolupracovali členovia občianskeho združenia Silnejší slabším, združenia ForFamily.cz, dětský domov Strážnice, Spojená škola internátna Trenčín, Centrum pre deti a rodinu Lastovička, Centrum pre deti a rodinu Zlatovce. 

Projekt bol podporený z programu ERASMUS+ a za Slovensko ju zastupovalo Národná agentúra NIVAM

 

 

Späť do obchodu