Medzigeneračné učenie záverečné stretnutie

Medzigeneračné učenie v praxi – záverečné stretnutie v januári 2023

Na záverečnej aktivite sme sa stretli, aby sme si vyhodnotili projekt, jeho prínosy pre cieľovú skupinu a aj ostatných účastníkov.V diskusii sme si zhodnotili priebeh projektu, aké aktivity sme uskutočnili, čo sa nám podarilo počas projektu zlepšiť, skrášliť v obci a jej okolí. Či sa nám podarilo splniť ciele projektu. Prezentovali sa výstupy projektu. Aký prínos mali aktivity na zvýšenie kompetencií a zručností cieľovej skupiny, na vzájomné vzťahy medzi účastníkmi. Aké benefity priniesol projekt každému účastníkovi. Počas stretnutia sme odovzdali malé darček každému účastníkovi. Cieľová skupina, seniori, žiaci a ostatní účastníci sa vyjadrili pozitívne  k prínosom projektu. Aktivity ich bavili, rozvíjali a vzájomné vzťahy sa prehlbovali. Búrali sa vzájomné predsudky medzi cieľovou skupinou a ostatnými. Všetci vyjadrili ľútosť nad skončením projektu a túžbu o ďalšie spoločné aktivity.

Pozrite si prezentáciu o priebehu projektu o aktivitách, ktoré sme spoločne absolvovali. Prezentáciu spracoval jeden z účastníkov Kristián Šipoš, za čo mu chceme veľmi poďakovať.

<a href="http://http://<https://drive.google.com/file/d/1eYbToaOiQtrRQFZFPxvBUsYfJ2sUm4JK/view?usp=drive_web&gt;

Projekt ‘Medzigeneračné učenie v praxi’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou

 

 

Späť do obchodu